Şantiye Yönetimi

Yapılacak işin,emniyetli bir şekilde zamanında,şartnamesine uygun olarak yapılması ve bitirilmesini sağlamak için düzenlenen ortama şantiye denir. Diğer bir tanımlamayla;

  Şantiye, inşaatın yapıldığı ve yapım ile ilgili her türlü faaliyetin planlanıp uygulandığı yerdir.

   Bir şantiyenin kurulma amacı, bir imalatın en kısa zamanda ve en az malzeme, işçilik ve enerji kaybı ile inşa edilmesidir. Şantiyede sirkülasyon, taşıma ve depolama sorunlarını en aza indirilecek şekilde planlanmalıdır. Bu suretle gerek araç ve gerekse malzemelerin yerleri, işin metotlu bir şekilde yürütülmesi için imalatın gerektirdiği sıraya göre düzenlenmelidir.

  İhtiyaçların belirlenmesi: Şantiye tesislerinin yeterli düzeyde olabilmesi için tüm beklentilerin öncelikle ayrıntılı ve net olarak belirtilmesi gerekir. Bunun için şantiye kullanacak proje müdür veya şantiye Şefi’nin bina ve altyapı gereksinmelerini;

1. Gerçekçi iş miktarlarına,

2. İş programına,

3. Yapım stratejisine,

4. Kullanılacak eleman, malzeme, makine, ekipman verilerine,

5. Stok ve yedek tahminlerine, Dayalı olarak titizlik hesaplamış veya hesaplatmış olması gerekir.

    Yol,su, pissular, elektrik, gibi altyapı konuları şantiyelerin hayati gereksinmeleridir.

  Öncelikle bunların sağlanması planlanmalıdır. Kullanım suyunun ve atık suların taşınması, elektriğin üretilmesi, zorunlu haller dışında tercih edilmemelidir.

   Ayrıca yapıların kalite ve konforu ile ilgili ön talepler, bütçe, olanakları dikkate alınarak belirtilmelidir.

   İhtiyaç programının yapılması: Genel ihtiyaçların belirlenmesinden sonra şantiye tesisleri için yer aramaya ve projelendirmeye esas olacak programın hesaplanmasına geçilir.

   Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin bir biçimde gerçekleşebilmesi için insan, araç-gereç, materyal gibi kaynakların planlanması, yönetilmesi ve kontrol edilmesi işlevidir.

Hizmetlerimiz